ഹോം ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന് Rs. 2.29 ലക്ഷം രൂപ

ഹോം  ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന് Rs. 2.29 ലക്ഷം രൂപ

കൊച്ചി: പ്രമുഖ ഇന്റ്റീരിയർ ഡിസൈന്‍ സ്ഥാപനമായ LAVENDER INTERIORS തങ്ങളുടെ ലിമിറ്റഡ്‌ പീരിയഡ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുണമേന്മയും ആധുനികതയും ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രീമിയം ഹോം ഇന്റ്റീരിയർ  കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ സ്വന്തമാക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഓഫറിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ( ഫ്ലാറ്റ്  ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന് Rs. 2.29 ലക്ഷം രൂപ –  1 ബെഡ് റൂം, കിച്ചന്‍, ലിവിംഗ് റൂമിന്)

ഈ പാക്കേജ് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് പൂര്‍ണമായും ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന്  ( 2  ബെഡ് റൂമിന്, കിച്ചന്‍,  ലിവിംഗ് റൂമിന് കേവലം  3.27 ലക്ഷം രൂപയും ), ( 3 ബെഡ് റൂമിന് , കിച്ചന്‍,  ലിവിംഗ് റൂമിന് കേവലം 4.25 ലക്ഷം രൂപയും മതിയാകും.  ലിവിംഗ്, ഡൈനിംഗ്, കിച്ചന്‍, ബെഡ്റൂംസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഫർണിഷിങ്ങിന് 15 വർഷം വാറൻറ്റിയും LAVENDER INTERIORS നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ഓഫർ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: +91 97447 91111

ഗുണമേന്മയും ആധുനികതയും ഒത്തിണങ്ങിയ ലാവെൻഡർ ഇന്‍റീരിയർ KITCHEN & 3 BEDROOM  കേവലം 4.15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും, KITCHEN + 3 BEDROOM + DINING + LIVING റൂമിന് കേവലം 5.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും സ്വന്തമാക്കാം..

Read more : http://lavenderinteriors.in/offers.html

Call: +91 97447 91111  (Call/WhatsApp)

Contact Interior


Tags assigned to this article:
homeinteriorinteriordesigninteriordesignskidsroom