ഹോം ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന് Rs. 2.29 ലക്ഷം രൂപ

കൊച്ചി: പ്രമുഖ ഇന്റ്റീരിയർ ഡിസൈന്‍ സ്ഥാപനമായ LAVENDER INTERIORS തങ്ങളുടെ ലിമിറ്റഡ്‌ പീരിയഡ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുണമേന്മയും ആധുനികതയും ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രീമിയം ഹോം ഇന്റ്റീരിയർ  കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ സ്വന്തമാക്കാം എന്നതാണ് ഈ ഓഫറിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ( ഫ്ലാറ്റ്  ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന് Rs. 2.29 ലക്ഷം രൂപ –  1 ബെഡ് റൂം, കിച്ചന്‍, ലിവിംഗ് റൂമിന്)

ഈ പാക്കേജ് സെലക്ട്‌ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് പൂര്‍ണമായും ഇന്റ്റീരിയർ ചെയ്യുന്നതിന്  ( 2  ബെഡ് റൂമിന്, കിച്ചന്‍,  ലിവിംഗ് റൂമിന് കേവലം  3.27 ലക്ഷം രൂപയും ), ( 3 ബെഡ് റൂമിന് , കിച്ചന്‍,  ലിവിംഗ് റൂമിന് കേവലം 4.25 ലക്ഷം രൂപയും മതിയാകും.  ലിവിംഗ്, ഡൈനിംഗ്, കിച്ചന്‍, ബെഡ്റൂംസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പാക്കേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഫർണിഷിങ്ങിന് 15 വർഷം വാറൻറ്റിയും LAVENDER INTERIORS നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ഓഫർ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: +91 97447 91111

ഗുണമേന്മയും ആധുനികതയും ഒത്തിണങ്ങിയ ലാവെൻഡർ ഇന്‍റീരിയർ KITCHEN & 3 BEDROOM  കേവലം 4.15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും, KITCHEN + 3 BEDROOM + DINING + LIVING റൂമിന് കേവലം 5.10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും സ്വന്തമാക്കാം..

Read more : http://lavenderinteriors.in/offers.html

Call: +91 97447 91111  (Call/WhatsApp)

Contact Interior

Techniques to design a Dining Room

dining room design

A dining room is a room for consuming food. The dining room table is an essential piece of your home. It’s a social event put for loved ones to share jokes and stories over a tasty dinner or a couple of reviving beverages. The decoration of the dining room can be seen with the help of the selection of the best dining equipment. There are various essential things should be available in every kind of dining room. The first one is the dining table and chairs.

Modular Kitchen Designing Techniques

Modular Kitchen

modular kitchen design

Stunning Red And White Kitchen Cabinets Attractive Favorite Color In Kitchen To Add Comfort And Moods

The kitchen is the most important room in our house. All of one will probably face many problems when you are choosing materials for the kitchen. The modular kitchen helps you make the most of the available space, and give you plenty of storage with a minimal footprint and also helps you in giving creativity to your kitchen by using different combinations of size and styles. Modular Kitchen is a term used for the modern kitchen furniture layout consisting of modules of cabinets made of diversified materials. Modular kitchen offers numerous benefits for both the construction company and the client.

Kids Room Designing Ideas

kids room interior

“Kids are the candles of our house, we live for them and their growth.”Kids Room Designs are done entirely different in every home. Whatever we do in our life is just for our children. Most expecting parents dream of their children’s happiness, Obviously we fight with the world for their happiness and ambitions. All parents wish to give their children the best. So, on their childhood only thing we can provide them is our valuable time and love. Kids room is the place where our loved ones spend their time.

Build the living rooms with better products!!

Living Rooms:

living room set (Grey)

living room

The living Rooms, also called as sitting room or lounge room, the living rooms is the space where family members gather to spend their valuable time together. It is the front room where the guests are welcomed, so a living rooms is a multi functional room where furniture for both family requirements and guest attractions. So, we should take a good step forward to design our living rooms in simple and sophisticated manner. A living room generally well furnished with comfortable sofas, curtains, chairs, media unit with TV and so on.